Menu

Politika privatnosti

Privredno društvo FIRESTOP INTERNACIONAL DOO NOVA PAZOVA, ul. Gavrila Principa broj 20, Nova Pazova, MB: 20921331, PIB: 108042613 (dalje: Društvo), obaveštava posetioce internet stranice https://firestopsistem.rs/ (u daljem tekstu: internet stranica ili sajt) da je poseta anonimna, ali da postoji mogućnost prikupljanja ličnih podataka korisnika koji bi omogućili identifikaciju istog (kao što su ime i prezime, e-mail adresa), te korisnike web stranice koji daju svoje podatke o ličnosti, odnosno daju pristanak na obradu podataka obaveštava da se isti podaci obrađuju u skladu sa pravilima koja se navode u nastavku teksta i odredbama važećih zakona Republike Srbije.

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti
na websajtu: https://firestopsistem.rs/

Član 1.
Privedno društvo FIRESTOP INTERNACIONAL DOO NOVA PAZOVA, ul. Gavrila Principa broj 20, Nova Pazova, MB: 20921331, PIB: 108042613 (u daljem tekstu: Rukovalac) se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka vezanih za korišćenje usluga, i tajnost komunikacije korisnika na FIRESTOP INTERNACIONAL sajtu za oglašavanje svojih proizvoda i usluga, odnosno internet platformi koju kontroliše, a koja se nalazi na internet adresi https://firestopsistem.rs/, (u daljem tekstu: internet stranica ili sajt) u skladu sa važećim propisima.

Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti u meri u kojoj je to potrebno da bi se ispunila svrha obrade, a isti se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe, osim u slučaju kada zakon obavezuje Rukovaoca da ih i dalje čuva.

Rukovalac štiti poverljivost podataka tako što preduzima odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere da bi osigurao bezbednost podataka i da bi ih zaštitio od svakog slučajnog ili nezakonitog uništavanja, slučajnog gubitka, zloupotrebe, zabranjenog otkrivanja ili pristupa i svakog drugog oblika nezakonite obrade.

Rukovalac se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost korisnika koju putem interneta izvrše treća lica.

Rukovalac će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.

Član 2.
Rukovalac vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 3.
Pre prikupljanja podataka, Rukovalac obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

da je lice odgovorno za prikupljanje podataka – Rukovalac;
da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja sajta, bezbednost korisnika sajta i omogućavanje informisanja o proizvodima i uslugama Rukovaoca, kao i promotivna obaveštenja;
da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica na koja se odnose, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena kod Rukovaoca koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, lica sa kojima korisnik može stupiti u pravni odnos u vezi sa korišćenjem proizvoda i usluga o kojima se informiše na sajtu (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa), kao i svi državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik sajta Rukovaoca nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak;
da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja sajta, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korisničkog odnosa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje i obrada podataka od lica koje je pristanak povuklo;
da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj telefona, elektronska pošta, i IP adresa svakog pojedinog pristupa Internet platformi.

Član 4.
Rukovalac ne odgovara za tačnost podataka koje su unela ili Rukovaocu dostavila druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

Član 5.
Rukovalac poštuje privatnost korisnika sajta.

Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Rukovalac neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovom pravilniku i slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

Član 6.
Rukovalac može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja sajta.
Ove podatke Rukovalac može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoj sajt, a naročito njegov sadržaj dodatno usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima.

Član 7.
Korisnik se u cilju zaštite svojih prava kao lica čiji se podaci obrađuju, može u bilo kom trenutku obratiti Licu za zaštitu podataka putem adrese: office@internacional.rs.

Član 8.
Kao lice čije podatke je Rukovalac prikupio i obradio, korisnik ima parvo na sledeće:

Kada se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, korisnik ima pravo da bude upoznat sa merama zaštite u vezi sa prenosom.

Ne mogu se brisati podaci o ličnosti ako je obaveza njihove obrade propisana zakonom ili je obrada obavezna iz razloga zaštite javnog interesa ili je neophodna za pokretanje, podnošenje ili odbranu nekog pravnog zahteva.

U Novoj Pazovi, dana 01.10.2020. godine
FIRESTOP INTERNACIONAL DOO NOVA PAZOVA


Pristup ovoj Internet stanici i podacima sadržanim u okviru iste, podložan je dole navedenim uslovima korišćenja:

Sve informacije dostupne na ovoj Internet stranici isključivo su informativnog karaktera, i iste se ne smeju koristiti u komercijalne svrhe, niti za svrhe distribucije trećim licima.

Informacije koje privredno društvo FIRESTOP INTERNACIONAL DOO NOVA PAZOVA objavljuje na ovoj Internet prezentaciji smatraju se tačnim i pouzdanim u vreme njihovog unošenja. Privredno društvo FIRESTOP INTERNACIONAL DOO NOVA PAZOVA može u svakom trenutku, bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovoj Internet stranici.

Zabranjeno je neovlašćeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja internet stranice na bilo koji način.

Privredno društvo FIRESTOP INTERNACIONAL DOO NOVA PAZOVA zadržava pravo promene ovog obaveštenja. Sve izmene će biti objavljene na internet stranici. Potrebno je da korisnici povremeno proveri eventualne izmene ovog obaveštenja kako bi bili pravovremeno informisani o njegovim promenama.

Vlasnik internet stranice zadržava pravo da bez prethodne najave promeni Uslove korišćenja.
Svaka promena uslova korišćenja će biti objavljena blagovremeno. O važnim promenama i dopunama Uslova korišćenja korisnici će biti obaviešteni objavom na Internet stranici.

-Korišćenje kolačića

Delovi internet stranice koriste kolačiće (Cookies). Kolačić je tekstualni fajl koji se čuva lokalno na računaru, tabletu ili mobilnom telefonu korisnika i koji omogućava prepoznavanje korisnika koji se vratio na internet stranicu, a radi praćenja i analize poseta internet stranici u cilju optimizacije internet stranice. Veb stranica koristi kolačiće da bi zapamtila šta je korisnik radio na njoj u određenom vremenskom periodu i koje su željene opcije.

Osim toga, kolačići pomažu Vlasniku internet stranice da analizira kako korisnik koristi internet stranicu i da li nailazi na prepreke tokom navigacije. Oni takođe pomažu prilagođavanju oglasa i ponuda na mreži interesima i potrebama korisnika.

[ultimate_gdpr_policy_accept]

Copyrights © 2024 Sva prava zadržana Firestop Internacional
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram